Sale: 344 Modern Art - Sold Lots
 
Extract from auction 344
Otto Mueller - Zwei Zigeunerinnen (Zigeunermutter mit Tochter)
Otto Mueller
Zwei Zigeunerinnen (Zigeunermutter mit Tochter), 1926
Sold: € 37,200
Categories


Artist's index